สมัครสมาชิค

 

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิค

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัดขอสงวนสิทธ์ในการสมัครเป็นสมาชิคสำหรับ

  • ตัวแทนจำหน่าย
  • ช่างที่นำไปติดตั้งให้ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการระงับบัญชีที่มิได้มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมา

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า