CMi 686

 

                                                                                                                                                                                                                                    -รองรับ  1,000 ลายนิ้วมือ

                                                                                                                                                                                                                                    -บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ

                                                                                                                                                                                                                                    -การเชื่อมต่อ USB disk

                                                                                                                                                                                                                                    -ภาษา  English,Thai (Other)

                                                                                                                                                                                                                                    -รองรับ  Finger+Card+Password

                                                                                                                                                                                                                                    -Optional บัตร