Finger Scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner 
เป็นเครื่องมือที่ถูก ใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบ 
ของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมี ความ ก้าวหน้ามากขึ้นครื่องสแกนลายนิ้มือ 
จึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นิยมนำ มาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตส่าหกรรม เพราะ 
เมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของ พนักงานแต่ละคนด้วย 
ระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของ 
กระดาษ ตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบ 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
 

 

ในปัจจุบัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีก
ด้วย อีกทั้งความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี จึงทำให้ 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มี
ความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรณ์ต่างๆในยุค
ปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง.
 
 

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ ลายนิ้วมือ ของ บุคคลที่ได้รับการอนุญาต
หรือ บุคคลที่ได้ทำการโปรแกรมบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุม
ระบบการทำงานต่างๆแล้ว ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่อง สแกน
ลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกน
ลายนิ้วมือ เข้ามาใช้งานใน การควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น เครื่องลงเวลา
การทำงาน ของพนักงาน ในองค์กร เพราะ ระบบจะทำการระบุตัวบุคคล ได้ดีกว่า และแน่นอนกว่า
ระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำ
เป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใด ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตผ่านเข้า-ออก ทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าทางเข้า-ออกของสถานที่ ,
ประตูห้องบัญชีและการเงิน , ประตูห้องเก็บสินค้า , ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ ,ประตูตู้เซฟต่างๆ เป็นต้น

 

 

 

  

  • H8-A.png
   H8-A รายละเอียด เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบ Standalone บันทึกเวลาทำงานของพนักงานเครื่อง H8-A ใช้งานได้ 3 ระบบ ระบบสแกนิ้ว รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ หัวอ่านเป็นก...
   ราคา ฿0
  • H3_Plus.png
   H3+ รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 1,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ จอสี TFT 2.8" โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด มีแบตเตอรี่...
   ราคา ฿0
  • X628-C.png
   X628-C รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือระบบ Standalone หัวอ่านเป็นกระจน แข็งแรง ใช้งานได้นาน อ่านลายนิ้วมือไ...
   ราคา ฿0
  • biopad100.png
   Biopad 100 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 300,000 รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือระบบ Standalone หน้าจอเป็นแบบสัมผัส จอใหญ่ 7 นิ้ว โชว์ภาพพนักงานท...
   ราคา ฿0
  • H3.jpg
   H3 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด มีแบตเตอรี่ในตัว สำรองไฟได้ 4 ...
   ราคา ฿0
  • UA300.png
   UA300 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ จอสี โชว์ภาพพนักงาน (PHOTO-ID) โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ...
   ราคา ฿0
  • iclock-260.png
   i-Clock 260 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 8,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตร Proximity รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ (Optional) โปรแกรมคำนวณเวลา...
   ราคา ฿0
  • A8-C.png
   A8-C รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ ทำงานระบบ Standalone ทำงานในระบบ Time Attendace System หัวอ่านแบบ Optical CMOS โปรแกรมคำนวณเว...
   ราคา ฿0
  • s30.png
   S30 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกเข้าออกได้ 100,000 รายการ โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด จอสี TFT เชื่อมต่อข้อมูล ได...
   ราคา ฿0
  • UA100.png
   UA100 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตรได้ 30,000 ใบ บันทึกเข้าออกได้ 100,000 รายการ โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต...
   ราคา ฿0
  • iclock-360.png
   i-Clock 360 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือได้ 8,000 ลายนิ้วมือ มีฟังก์ชั่นเสริมอ่านบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกเข้าออกได้ 100,000 รายการ สแกนนิ้วได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที โปรแกรมคำนวณเวลา...
   ราคา ฿0
  • ZK4500.png
   ZK4500 รายละเอียดหัวอ่านลายนิ้วมือ ZK4500 เป็นรุ่นที่มีหัวอ่านในการอ่านลายนิ้วมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน มาพร้อมรูปแบบที่ทันสมัย ...
   ราคา ฿0
  • ZK5000.png
   ZK500 รายละเอียด URU-ZK5000 เป็นหัวอ่านลายนิ้วมือ ใช้งานต่อผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรง Port USB ที่รองรับ Ver. 1.0.1.1.2.0URU-ZK5000 ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Time Attendance สามารถกำหนดคำนว...
   ราคา ฿0
  • Zkteco-k14-01.jpg
   เครื่องสแกนนิ้ว ZKteco รุ่น K14 รายละเอียด: รองรับ 500 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตั...
  • PHOTO_6676821_1492122227_thumb.jpg
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO รุ่น U300-C/K28 รายละเอียด: รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ หัวอ่านแบบกระจกแข็งแรง ทนทาน Menu Setup แบบ Icon แ...
  • LX171.gif
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco รุ่นLX17 รายละเอียด: รองรับ 500 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบ...
  • 148519-10933161.jpg
   เครื่องสแกนนิ้ว รุ่น M200 Plus รายละเอียด: รองรับ 10,000 บัตร รองรับบันทึกรายการ 100,000รายการ ดึงข้อมูล ผ่าน สาย LAN,USB Disk , RS232 ,RS 485 , Internet ADSL จอสี แสดงรูปพนักง...
  • t100.jpg
   เครื่องสแกน SilkFP-100TA รายละเอียด: รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ/10000 บัตร หัวอ่านใหม่ ZK Silk อ่านรวดเร็วน้อยกว่า 0.5 วินาที สแกนลายนิ้วมือได้รวดเร็วเพียง 1 วินาที ใช้องรับบันทึก...
  • UA300.png
   ZKTeco X7 Fingerprint Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับ เปิด-ปิดประตูโดยเฉพาะ รายละเอียด: รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ หัวอ่านลาย...
  • UA400.png
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA400 รายละเอียด: ใช้งานง่าย และรูปลักษณ์ดีไซน์ทันสมัยเป็นที่นิยม การเชื่อมต่อการทำงานประยุกต์ใช้ร่วมกับการจำแนกหมวดหมู่ต่างๆใช้งานง่าย และรูปแบบหลากหลาย ค...
  • x8.png
   X8 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 80,000 รายการ จอสี Touch Screen 2.8" ระบบ Access Control ใช้กับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพน...
   ราคา ฿0
  • iclock-680.png
   iClock 680 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 8,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ มีกล้องบันทึกภาพ 300,000 พิกเซล กล้องจะบันทึกภาพพนักกงานทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือแ...
   ราคา ฿0
  • x7.png
   X7 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 500 ใบ ระบบ Access Control ใช้กับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด จ...
   ราคา ฿0
  • F8-01.png
   F8 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน เชื่อมต่อข้อมูลโดย USB Flash Drive, TCP/IP, RS232, 485 สาม...
   ราคา ฿0
  • TF-1700.png
   TF1700-ID รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ รองรับบัตร Proximity 10,000 ใบ หน้าจอ OLED โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจก...
   ราคา ฿0
  • iclock-880h.png
   iClock 880H รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 50,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 800,000 รายการ มีกล้องบันทึกภาพทุกครั้งที่มีการลงเวลา สามารถดูรายงายภาพบันทึกย้อนหลังได้ จอสี TFT S...
   ราคา ฿0
  • F707.png
   F707 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที กำหนดเวลาเข้าออกได้ 50 ช่วงเวลา สามารถสร้างเป็นกลุ่มได้ 5 ...
   ราคา ฿0
  • F7.png
   F7 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที...
   ราคา ฿0
  • F6-01.png
   F6 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที โ...
   ราคา ฿0
  • F18.png
   F18 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาท...
   ราคา ฿0
  • 025341.png
   เครื่องสแกนนิ้วF21 รายละเอียด สแกนนิ้วพร้อมถ่ายรูป หัวอ่านรุ่นใหม่ป้องการปลอมแปลงนิ้ว ใช้งานเป็นระบบเปิดปิดประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ มีโปรแกรมคำนวณเวลา ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่...
  • 148519-10933161.jpg
   เครื่องสแกนนิ้วมือ รุ่น F22 รายละเอียด: รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ และสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง 5,000 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลรายการบันทึกเข้า-ออกได้สูงถึง 30,000 รายการบ...
  • 3772011-iclock700-3.jpg
   เครื่องสแกนนิ้วมือiClock 700 รายละเอียด: มีกล้องถ่ายภาพพนักงาน บันทึกภาพการสแกนลายนิ้วมือทั้งสแกนผ่านและไม่ผ่าน และสามารถนำภาพถ่ายมาดูย้อนหลังได้ หมดกังวลเรื่องโต้แย้งถึงปัญหาขอ...
  • 30047-20170225133056-357032559100022.jpg
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ zk multi bio 700 รายละเอียด: ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า และ ลายนิ้วมือ ป้องกัน การตอก บัตรแทนกัน โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ...
  • 201509080303044269.png
   เครื่องสแกน Multibio 800-H (หน้า+นิ้ว+บัตร) รายละเอียด: หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว, หน้าจอสีมีกราฟิก UI สำหรับใช้งานง่าย มีการสแกนได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ และทาบบัตรสำหรับเป็นทา...
  • item_XL_11803718_17241069.jpg
   Digital Door Lock Kocom KDL C5 + Remote รายละเอียด: .ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้ หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเ...
  • 400.png
   เครื่องสแกนนิ้ว SF400 รายละเอียด: ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้ หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อ...
  • c100.png
   เครื่องสแกนหน้า+นิ้ว+บัตรรุ่น SilkBio-100TC รายละเอียด รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 2,000 บัตร รองรับบันทึกรายการ 100,000 รายการ ดึงข้อมู...
  • UFace800-1.png
   เครื่องสแกนนิ้ว-หน้า UFACE800 รายละเอียด: ระบบ standalone ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ใช้งานได้มากถึง 4 รูปแบบ สแกนใบหน้า,สแกนลายนิ้วมือ,อ่านบัตร,กดรหัส...
  • X7.png
   ZKTeco X7 Fingerprint Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับ เปิด-ปิดประตูโดยเฉพาะ รายละเอียด: นวตกรรมใหม่ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตูโดยเ...
  • biopad100.png
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Biopad 100 รายละเอียด: ทำงานด้วยระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ Online ตลอดเวลา หน้าจอใหญ่แบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วออกแบบมาอย่างสวยงาม มีกล้องบันทึ...
  • VF300 Face Scan.jpg
   เครื่องทาบบัตร sc700 รายละเอียด: ใช้การ์ดเพื่อบันทึกเวลาในการทำงาน (Card Time Attendance) ทำงานเป็นระบบ Standalone สามารถจัดการบันทึกเวลาและตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกด้วยตัวเ...
  • c100.jpg
   เครื่องทาบบัตร ZKTECO C100 รายละเอียด: รองรับการใช้งานบัตร 30,000 และสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน 50,000 รายการ Access Mode : Card Only, Password Only, Card & Password รองรับ...
  • C105.png
   เครื่องแสกนบัตร C105 รายละเอียด: ระบบลงเวลาพนักงานด้วยบัตร โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน จอสีดูง่าย สบายตา รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู
  • 403.jpg
   เครื่องทาบบัตร C403 รายละเอียด: รองรับบัตร 30,000 ใบ เครื่องเก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ เชื่อมต่อด้วย TCP/IP ,Thumb dirve เชื่อมกับชุดควบคุมประตูได้

  

Visitors: 156,198